Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin GSM-TABLETSHOP als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

 

Klachten/Defecten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn aangegeven .

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, inclusief BTW.

Prijsopgave

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten.

Vrijblijvend onderzoek

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan  wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door GSM-TABLETSHOP en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten. 

Kwaliteit

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt GSM-TABLETSHOP de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie. 

Garantie

8. GSM-TABLETSHOP geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

9. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet GSM-TABLETSHOP een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. 

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

d. Valschade valt altijd buiten de garantie, indien een vervangen scherm krassen vertoond heeft u ook geen garantie meer.

e. uw garantie vervalt indien;

- het beeldscherm of LCD/OLED gebroken is

- er krassen en/of beschadigingen op het beeldscherm bevinden

- er val- of vochtschade door ons wordt geconstateerd 

f. GSM-TABLETSHOP geeft altijd advies om een temper glass aan te brengen direct na reparatie om de kans op krassen en/of beschadigingen te verkleinen. Het aanbrengen van Temper Glass geeft nooit de zekerheid dat het scherm onbeschadigd blijft.

 

10. Bij verkoop van nieuwe smartphone en tablets geeft GSM-Tabletshop 12 maanden garantie op de werking van deze apparaten. Op reeds gebruikte smartphones en tablets wordt voornoemde garantietermijn verlaagd naar 3 maanden. Indien er val- stoot en/of waterschade of enig andere beschadiging aan de betreffende apparaten is ontstaan vervalt de garantie.

 

Verlies van Data

12. GSM-TABLETSHOP is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. . De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

13. Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van GSM-TABLETSHOP aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is GSM-TABLETSHOP gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend. 

Geschillen

14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. 

15. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. GSM-TABLETSHOP  blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat GSM-TABLETSHOP zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.